Agenda

L i t u r g i e  v a n  d e  G o e d e  W e e k  e n  P a s e n  i n  d e  H.  M i c h a ë l k e r k

De Goede Week en Pasen zijn de hoogste kerkelijke dagen van het jaar, dagen van onze Verlossing en ons Heil. Het is heilzaam en genezend om deze dagen te vieren.

Vrijdag 7 april: 15.45 uur Kinderen kunnen een Palmpasenkruis versieren in de Sacristie. De kinderen dienen zelf een kruis mee te brengen. Wij zorgen voor het nodige materiaal. Opgeven via gestel@michaelparochie.nl

Palmzondag – Begin van de Goede Week: Herdenking van de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Zondag 9 april maart 10.00 uur Palmpasenviering, mmv de Band 'Upside Down'

Speciaal voor gezinnen met kleine en grote kinderen.

Maandag in de Goede Week 9.00 uur: Eucharistieviering

Dinsdag in de Goede Week 9.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag in de Goede Week 9.00 uur: Eucharistieviering N.B. Dus geen avondmis.!

19.00 uur: Chrismamis in de Kathedraal Sint Jan

Hernieuwing van de wijdingsbelofte door de priesters.

 

H e t  T r i d u u m  S a c r u m

De Heilige Drie Dagen

Witte Donderdag: 13 april

19.00 uur: Plechtige herdenking van het Laatste Avondmaal. M.m.v. het Michaëlkoor

We gedenken de instelling van het Sacrament van het Priesterschap en het Sacrament van de Eucharistie.

Na de Liturgie van Witte Donderdag is de kerk open tot 23.00 uur om Onze Heer Jezus Christus in zijn Allerheiligste Sacrament te aanbidden op het rustaltaar in de Mariakapel.

Goede Vrijdag: 14 april Vasten- en onthoudingsdag

15.00 uur: Kruisweg. M.m.v. cantor.

Op het uur dat Jezus Christus aan het kruis stierf, komen we samen en bidden de kruisweg.

19.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. M.m.v. het Michaëlkoor

We herdenken het lijden en sterven van Christus en we vereren het Kostbaar Kruis dat ons redding heeft gebracht.

Paaszaterdag - Stille Zaterdag 15 april

14.00 -15.00 uur: Biechtgelegenheid

21.00 uur: Paaswake M.m.v. het Michaëlkoor.

 

V e r r i j z e n i s  v a n  d e  H e e r

Eerste Paasdag 10.00 uur: Hoogmis m.m.v. Vocaal Ensemble Sinctu met Kinderwoorddienst.

Het Vocaal Ensemble Sinctu staat o.l.v. Natasja van der Hout. Zij wordt de nieuwe dirigente van het Michaëlkoor. Met enkele professionele zangers en zangeressen zingen zij een Mis van Josquin Deprez, gregoriaanse en Nederlandse Paasliederen.

Er is een speciale kinderwoorddienst. Daar wordt op eigentijdse wijze het Paasmysterie verteld. Na de Kinderwoorddienst trekken de kinderen met een brandend paaskaarsje in processie door de kerk. Zij trekken met het Licht van de verrezen Christus de wereld in om het Licht in de wereld te brengen.

Na Eucharistieviering krijgt iedereen een paaseitje.

Tweede Paasdag 10.00 uur: Eucharistieviering met Volkszang

Dinsdag onder het octaaf van Pasen 9.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag onder het octaaf van Pasen 18.45 uur: Vespers

19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag onder het octaaf van Pasen 9.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag onder het octaaf van Pasen 9.00 uur: Eucharistieviering

Tweede Zondag van Pasen: Beloken Pasen, Zondag van de goddelijke Barmhartigheid.

Zondag 23 april 9.00 uur: Eucharistieviering met volkszang

10.30 uur: Eerste-communieviering mmv de Band Upside Down

Vieringen speciaal voor kinderen

- vrijdag 7 april: versieren van het Palmpasen kruis 16.45 uur in de Sacristie

- Zondag 9 april Palmpasen: Alle kinderen lopen met het palmpasenkruis processie door de kerk.

We gedenken zo de intocht van Jezus in Jeruzalem, een week voor Pasen.

- Eerste Paasdag is er tijdens de Hoogmis een kinderwoorddienst. Na de Liturgie van het Woord komen de kinderen terug in de kerk met een brandend paaskaarsje en lopen een plechtige intocht door de kerk.

Ziekencommunie

Op Witte Donderdag zal de pastoor de Heilige Communie thuis brengen bij die mensen die door ziekte of ouderdom niet in de gelegenheid zijn met Pasen naar de kerk te gaan. Als u de heilige communie thuis wit ontvangen, geef dat even door aan het secretariaat van de pastorie en de pastoor zal met u daarover contact opnemen. Mensen die de Heilige Communie al geregeld thuis ontvangen hoeven zich niet op te geven.

Witte Donderdag Instelling van de Eucharistie en het Priesterschap – Aanbidding

- Na de plechtige avondmis van Witte Donderdag wordt het altaar ontbloot, teken dat Jezus gevangengenomen is en van zijn kleren wordt beroofd, teken van droefheid en verlatenheid.

- Deze avond is de gelegenheid om de Heer in stilte te aanbidden in zijn Allerheiligste Sacrament. In de aanbidding vergezellen wij de Heer in zijn verlatenheid en eenzaamheid.

- Tot 23.00 uur gelegenheid tot aanbidding.

Goede Vrijdag is een geboden vasten- en onthoudingsdag.

- Een vastendag is een dag die wij in soberheid en matigheid doorbrengen. Goede Vrijdag, de sterfdag van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, is een dag van droefheid om de dood van de Heer. Daarom een dag van soberheid, boete, vasten en berouw.

- Onthoudingsdag is een dag waarop men geen vlees mag eten, noch spijzen die met behulp van vlees of vleesproducten (dierlijk vet, jus enz.) zijn bereid.

Boeteviering en Biechtgelegenheid

De Boeteviering is dinsdag 11 april om 19.00 uur in de Sint Lambertuskerk in Gemonde.

Na de boeteviering gelegenheid tot biechten.

Biechtgelegenheid in de H. Michaelkerk: Paaszaterdag van 14.00-15.00 uur

Paaszaterdag – Stille Zaterdag

Dit is de enige dag in het liturgische jaar dat de kerk geen liturgie viert. Jezus Christus is dood en begraven. Hij is vandaag nedergedaald ter helle om de doden te verlossen. Deze dag is een dag van stil gebed, wachtend op de verrijzenis. God rustte op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had.

De Paaswake

De Paaswake is de viering vol met wondermooie symboliek en met een prachtig mooie opbouw. Het is de belangrijkste viering van de Kerk. Na het invallen van de duisternis komen we bij elkaar voor de belangrijkste Liturgische viering van het jaar. De duisternis staat symbool voor de wereld die in de duisternis is van de dood. De Paaswake heeft vier delen:

1. De Lichtritus.

In de doodse duisternis ontsteken wij aan het gewijde Paasvuur de Paaskaars. De brandende Paaskaars is het teken van de Heer Jezus Christus die verrezen is. Hij is het Licht in de doodse duisternis, Hij is het Licht van de wereld. Alle mensen ontsteken een kaars aan de Paaskaars, omdat zij - door hun doopsel - met Christus verlicht zijn, en kinderen van het Licht zijn. En het Licht verdrijft de duisternis.

2. De Liturgie van het Woord.

Dit is de wake in eigenlijke zin. Wij waken - luisterend, zingend en biddend - en wachten gelovig op de verrijzenis van Christus. Met het zingen van het Gloria in excelsis Deo - Eer aan God in den hoge, wat we in de hele veertigdagentijd niet gezongen hebben, zingen we het lied van de overwinning door de Allerhoogste. De klokken luiden: Christus is verrezen. De kaarsen op het altaar voor de viering van de Eucharistie worden aangestoken. Het alleluia - God zij lof - wordt plechtig gezongen, en we luisteren naar het Paasevangelie: De Blijde Boodschap van de engelen: 'Hij is verrezen.' Het is Pasen voor de Heer!

3. Viering van het Doopsel.

Door ons doopsel, zijn wij met de verrezen Christus bekleed en nieuwe mensen geworden. Wij zijn kinderen van God geworden en wij hebben de verrijzenis als onderpand ontvangen. Wij hernieuwen onze doopbelofte, en als herinnering aan ons eigen doopsel worden wij met het nieuwe doopwater besprenkeld.

4. Liturgie van de Eucharistie.

Jezus heeft de apostelen bij het Laatste Avondmaal aan zijn leerlingen opgedragen: Doet dit tot mijn gedachtenis. In de Eucharistie is de verrezen Heer bij ons, en krijgen wij deel aan zijn verrijzenis en zijn eeuwig leven: "Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt heeft eeuwig leven!"