Aanvulling reglement Pelikaanstraat 17

De openingstijden van de begraafplaatsen zijn:
- met ingang van de zomertijd van 8.00 uur tot 20.00 uur,
- met ingang van de wintertijd van 8.00 uur tot 18.00 uur.
- Boven al: “Voor zonsopkomst en na zonsondergang, mogen er geen bezoekers op de begraafplaatsen zijn”.

 

Voorschriften voor het toelaten van graftekens, en grafbeplantingen op de begraafplaats aan de Pelikaanstraat 17 te St. Michielsgestel.

 
Artikel 1        
Bij de beheerder van de begraafplaatsen is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaatsen, verdeeld in rijen grafplaatsen ter linker- en ter rechterzijde. De rijen zijn genummerd, evenals de grafplaatsen in de rijen.
 
Artikel 2
Voordat op een graf een grafmonument of beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder op verzoek de getekende grafakte worden getoond.
 
Artikel 3
a       Op de begraafplaats aan het Grinsel 1/ Litserstraat, op het voorste gedeelte van de begraafplaats aan de Pelikaanstraat 17 en op het nieuwe gedeelte van deze begraafplaats, worden op een enkel of dubbeldiep graf toegelaten:
-    staande grafmonumenten uitgevoerd in natuursteen, glas, weerbestendige niet oxiderende materialen.  (Geen geperste of kunststof materialen)
-    grafbanden vervaardigd van weerbestendig materiaal in de afm. 200x100 cm, al dan niet opgevuld met inliggend stenen tablet, binnen de grafbanden wordt beplanting toegestaan
-    liggende zerken in de afm. 200x100 cm. vervaardigd uit een stuk weerbestendig materiaal, zoals hardsteen, graniet of marmer
b       Op het achterste gedeelte van de begraafplaats aan de Pelikaanstraat 17 worden een enkel of dubbeldiep graf toegelaten:
-    staande grafmonumenten (zgn. eenheidskruis) uitgevoerd in hardsteen of graniet, waarbij het slechts is toegestaan gebruik te maken van zwarte graniet, impala graniet of labrador donker graniet
-    grafbanden vervaardigd van weerbestendig materiaal in de afm. 200x100 cm. al dan niet opgevuld met inliggend stenen tablet, binnen de grafbanden wordt beplanting toegestaan
-    liggende zerken in de afm. 200x100 cm. vervaardigd uit een stuk weerbestendig materiaal, zoals hardsteen of graniet.
c        De grafbanden mogen maximaal niet meer dan 10 cm. en de grafzerken niet meer dan 50 cm. boven het maaiveld uitsteken.
d       Op kindergraven worden grafmonumenten toegestaan, waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door of vanwege het bestuur is goedgekeurd.
 
Artikel 4
Op de begraafplaats aan de Pelikaanstraat 17 wordt verstaan onder
a       voorste gedeelte: links rij 1 t/m 23 en rechts rij 1 t/m 22
b       achterste gedeelte links rij 24 e.v. en rechts rij 23 e.v.
c        nieuwe gedeelte: het in 2008 aangelegde deel van de begraafplaats.
 
Artikel 5
Grafmonumenten en grafzerken moeten worden geplaatst op een fundering die voldoet aan de in de vergunning gestelde eisen.
Artikel 6
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan 200x100 cm. bij een enkel of dubbeldiep graf met een maximale hoogte van 95 cm. en 100x60 cm. bij een kindergraf met een maximale hoogte van 50 cm.
 
Artikel 7
De inscripties, zerken en grafmonumenten mogen niet storend of grievend zijn voor de nabestaanden of bezoekers.
 
Artikel 8
Het plaatsen van een firmanaam, logo of enige andere vorm van reclame op grafstenen of op de begraafplaats is niet toegestaan.
 
Artikel 9
De uitvaartverzorgers, de leveranciers van de grafmonumenten en de ondernemers belast met het plaatsen van grafmonumenten worden geacht kennis genomen te hebben en te dragen van het reglement van de begraafplaats.
 
Artikel 10
Voor het plaatsen van een zerk of grafmonument dient de leverancier zich bij de beheerder te vervoegen en kennis te nemen van de juiste ligging van het graf, de naam van de overledene en de tenaamstelling van de rechthebbende.
 
Artikel 11
Een zerk, grafbanden of overige bedekking dienen voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden, doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven.
Funderingsresten dienen eveneens te worden verwijderd. De daarbij vrijkomende materialen dienen van de begraafplaats te worden afgevoerd.
 
Artikel 12
Alleen de paden door de beheerder daartoe aangewezen mogen worden bereden door vervoermiddelen van de ondernemers.
De beheerder is bevoegd onder bepaalde omstandigheden alle vervoermiddelen of vervoermiddelen met te hoge wieldruk de toegang tot de begraafplaats te ontzeggen.
 
Artikel 13
Leveranciers van grafmonumenten en ondernemers belast met het plaatsen van grafmonumenten zijn aansprakelijk voor letsel en schade toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.
 
Artikel 14
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Buiten deze uren zijn uitsluitend werkzaamheden toegestaan met bijzondere toestemming van de beheerder.
De gehele week voor Allerheiligen-Allerzielen zijn er geen werkzaamheden op de begraafplaatsen toegestaan.
Artikel 15
Personen belast met werkzaamheden op de graven dienen tenminste 16 jaar oud te zijn en naar oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer.
Gebruik van geluidsapparatuur is verboden.
 
Artikel 16
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en/of schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaatsen. Zij dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport.
 
Artikel 17
In gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist het bestuur.
  
Voor eventuele vragen kunt u bij de beheerder terecht:
Peter Smits 06-50855504