Aanvulling reglement Nieuwstraat 54

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op de begraafplaats aan de Nieuwstraat 54 div. te St. Michielsgestel,
 
Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in rijen graf-plaatsen ter linker- en rechterzijde van het middenpad. De rijen zijn genum­merd van 1 t/m 52. De grafplaatsen in de rijen zijn genummerd van gezien vanaf de ingang aan de linkerzijde 1 t/m 18 en verder en vanaf de rechterzijde 51 t/m 65 en verder De grafplaatsen op het urnenveld en voor de kindergraven zijn doorlopend genummerd.
 
De begraafplaats kent een bewaarplaats voor urnen in de vorm van zes urnenmuren van rechts naar links gemerkt A tot en met F. In iedere urnenmuur bevinden zich 15 bewaarplaatsen, geschikt voor het bewaren van een of twee asbussen. De bewaarplaatsen zijn te beginnen aan de rechterzijde van boven naar beneden genummerd van 1 tot en met 15. De bewaarplaatsen in de urnenmuren worden uitgegeven naar inzicht van de beheerder.
Artikel 2Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten, moet aan de beheerder op verzoek de getekende grafakte worden getoond.
 
Artikel 3
a.      Op een enkel of dubbel graf worden toegelaten:
     -    staande graftekens uitgevoerd in kunststeen, uitgevoerd in natuursteen, glas weerbestendige niet oxiderende materialen. (Geen geperste of kunststof materialen)
             Deze graftekens mogen maximaal 90 cm. breed zijn. De hoogte mag maximaal 120 cm. zijn terwijl de dikte minimaal 6 cm. moet bedragen.
          De staan­de graftekens dienen ondersteund te worden met 4 be­tonnen palen van 10 x 10 cm. met een lengte van 180 cm.;
     -    grafbanden vervaardigd van weerbestendig materiaal in de afmetingen 200 x 90 cm. al dan niet opgevuld met inliggend stenen tablet, ingestrooid grind of marmerslag. Binnen de grafbanden wordt beplanting toegestaan;
     -    liggende zerken in de afmeting 200 x 90 cm. vervaardigd uit een stuk weerbestendig materiaal zoals natuursteen, glas weerstendige niet oxiderende materialen. De hoogte van de zerk mag aan de hoofdzijde maximaal 27 cm. en aan de voetzijde maximaal 17 cm. bedragen.
b.         Op kindergraven worden graftekens toegestaan, waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door of vanwege het bestuur is goedgekeurd.
c.         De grafbanden mogen maximaal niet meer dan 10 cm. uitsteken.
d.         Op een grafplaats van het urnenveld is een afdekking met een vlakke steen verplicht. Toegestaan is een deksteen in de afmetin­gen van 50 x 50 cm., uitgevoerd in hardsteen, graniet of marmer ter dikte van maximaal 10 cm.
e.         De rechthebbende op een bewaarplaats mag de door het bestuur aangebrachte uniforme hardstenen gedenkplaat/afdekplaat gebruiken voor het aanbrengen van inscripties danwel geheel voor eigen rekening gebruik maken van een andere hardstenen of granieten afdekplaat van gelijke afmetingen en dikte. De door het bestuur aangebrachte uniforme blanco afdekplaat blijft in dat geval in eigendom en ter beschikking van het bestuur.
 
Artikel 4
Het bestuur kan een afwijkend model van graftekens toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren is goedgekeurd.
 
Artikel 5
De staande graftekens moeten op plaatsen, waar door het bestuur een doorgaande funderingsstrook is aangebracht, op deze funderingsstrook worden geplaatst. Overigens moeten de staande graftekens, de grafzer­ken en de grafbanden worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.
 
Artikel 6
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan 200 x 90 cm. bij een enkel/dubbel graf met een maximale hoogte van 120 cm. en 100 x 45 cm. bij een kindergraf met een maximale hoogte van 50 cm. Op het urnenveld is geen grafbeplanting toegestaan.
 
Nabij de urnenmuur mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde strook van de vloerplaat voor de afdekplaat van de toegewezen bewaarplaats passende versieringen en bloemen worden geplaatst. De versieringen mogen niet aan de urnenmuur of de afdekplaat worden bevestigd.
 
Artikel 7
De inscripties, zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor de nabestaanden of bezoekers.
 
Artikel 8
Het plaatsen van een firmanaam, logo of enige reclame op zerken en grafte­kens is niet toegestaan.
 
Artikel 9
De uitvaartverzorgers, de leveranciers van de graftekens en de ondernemers belast met het plaatsen van graftekens worden geacht kennis te nemen en te dragen van het reglement van de begraafplaats.
 
Artikel 10
Voor het plaatsen van een zerk of grafteken dient de rechthebbende of de leverancier namens de rechthebbende zich tevoren bij de beheerder te vervoegen en kennis te nemen van de juiste ligging van het graf, de naam van de overledene en de tenaamstelling van de rechthebbende.
 
Artikel 11
Een zerk, grafbanden of overige bedekking dienen voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden, doch uiterlijk 36 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen eveneens te worden verwijderd.
De daarbij vrijkomende materialen dienen van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheer­der.
 
Artikel 12
Alleen de paden door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoermiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd onder bepaalde omstandigheden alle vervoermiddelen of vervoermiddelen met te hoge wieldruk de toegang tot de begraafplaats te ontzeggen.
 
Artikel 13
Leveranciers van graftekens en ondernemers belast met het plaatsen van graftekens zijn aansprakelijk voor letsel en schade toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.
 
Artikel 14
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraaf­plaats geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze uren zijn uitsluitend werkzaamheden toegestaan met bijzondere toestemming van de beheerder.
 
Artikel 15
Personen belast met werkzaamheden op de graven dienen tenminste 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden.
 
OVERIGE GEDRAGSREGELS
 
Artikel 16
Iedereen die een grafrecht wenst te vestigen voor de plaatsing van een of meer asbussen in een urnenmuur dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur onder opgaaf van naam en adres van de aangewezen rechthebbende, alsmede de volledige namen, de geboorte- en overlijdensdatum, de geboorteplaats en het laatste woonadres van de overledene(n) waarvoor de bewaarplaats wordt aangevraagd.
De artikelen 9 tot en met 21 van het Reglement zijn daarbij van toepassing.
 
Artikel 17
Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over het ingediende verzoek en brengt deze schriftelijk ter kennis van de aangewezen rechthebbende met, in geval van inwilliging van het verzoek, toezending van een concept-grafakte.
 
Artikel 18
Eerst na ondertekening van de grafakte en ontvangst van de ondertekende grafakte door het bestuur mag de plaatsing van de asbus in de daartoe aangewezen bewaarplaats plaatsvinden. De rechthebbende stelt de beheerder tijdig in kennis van het tijdstip waarop de plaatsing van de asbus(sen) zal plaatsvinden.
 
Artikel 19
Binnen drie maanden na het vervallen van het grafrecht wordt de aanwe­zige asbus(sen) op verzoek aan de rechthebbende ter beschikking gesteld.
Eerst daarna zal worden overgegaan tot toepassing van het bepaalde in artikel 38 van het Reglement inzake het ruimen van de asbus(sen).
Op verzoek van de rechthebbende zal na het vervallen van het grafrecht tevens de gedenkplaat ter beschikking van de rechthebbende worden gesteld.
 
De openingstijden van de begraafplaatsen zijn:
- met ingang van de zomertijd van 8.00 uur tot 20.00 uur,
- met ingang van de wintertijd van 8.00 uur tot 18.00 uur.
- Boven al: “Voor zonsopkomst en na zonsondergang, mogen er geen bezoekers op de begraafplaatsen zijn”.
 
Voor eventuele vragen kunt u bij de beheerder terecht:
Dhr. Ad Vriens 06 43562913