Geschiedenis

Onze parochiekerk

Onze parochiekerk, genoemd naar Sint Lambertus is van 1924.

Architect van deze kerk is Wolter te Riele (1867 – 1937), die de neogotische bouwstijl trouw bleef. Als leerling van de grote architect Pierre Cuypers is dat niet verwonderlijk te noemen.

De eerste steen werd gelegd op 21 januari 1924 en op 13 december 1924 werd de kerk in gebruik genomen. Het duurde nog drie jaar, voordat op 20 juni 1927 Monseigneur Arnoldus Diepen, bisschop van Den Bosch, de kerk plechtig kwam consacreren.

De gelovigen hebben een goed zicht op het altaar en voelen zich “omarmd” door de gewelven van schoon metselwerk, waarop fraaie schilderingen zijn aangebracht. Het is een waar Godshuis.

Over Sint Lambertus

Toegewijd is de kerk aan Sint Lambertus (ca. 635 – 705).

Bekend van hem is dat hij bisschop was van Maastricht. Ook heeft hij met zijn volgelingen in Brabant, wellicht met zijn jongere tijdgenoot Willibrord, het christendom verkondigd en kerken gesticht.
In 705 werd hij in Luik door een aanslag op hem vermoord. Zij relieken rusten in Luik. De verering van Sint Lambertus verspreidde zich vanuit het bisdom Luik naar onze streken.

Lambertus wordt voorgesteld als een vitale man, in bisschopsgewaad gekleed, met mijter en staf, met een rationale (versierd schouderstuk), een boek en een pijl of lans (het moordwapen waar hij mee gedood werd).
Zijn feestdag is 17 september.

Geschiedenis van de kerkgebouwen in Gemonde

Talrijke gegevens maken sterk de indruk, dat de omgeving van Gemonde vóór 700 in aanraking is gekomen met het Frankische Christendom, dat hier door missionarissen uit de directe omgeving van Lambertus is verkondigd. Het christendom kwam vanuit de bisdomstad Maastricht via de Maas stroomafwaarts en bereikte via de vele stroompjes ook de nederzetting Gemonde, gelegen aan de rivier de Dommel.

De kerkheuvel “Den Hoogert”, waar nu de begraafplaats is, was een geschikte plaats voor de geloofsverkondiging. Een kleine missiekapel was de eerste in de reeks van alle volgende kapellen en het kerkje in Gemonde.

Bij opgravingen zijn op deze plaats resten aangetroffen van een stenen kerk, die in de elfde eeuw gebouwd is. Daar werd een aantal eeuwen gekerkt in een kerk, die aanvankelijk een romaans aanzien had. Later door verbouwingen kreeg de kerk een meer gotische stijl. Na de sluiting van deze gotische stenen kerk rond 1648 zagen de katholieken zich genoodzaakt elders hun geloof te vieren. Er kwamen achtereenvolgens tweetal schuurkerkjes. De een in 1674 en de ander in 1771. In 1824 brak men de eeuwenoude kerk op “Den Hoogert “ af en begon Gemonde aan de bouw van een nieuwe kerk. Stenen van de oude kerk werden voor de nieuwe kerk gebruikt. Toen deze kerk, gelegen tegenover het Twijnmeer na honderd jaar te klein was, bouwde men de huidige kerk, die in 1924 haar deuren opende voor de beleving van het katholieke geloof.

Het lied van de Heilige Lambertus

Laat bruisen de golven bedreigen de rots
geen vijand kan Brabant doen vrezen.
Betrouwend op God en de Heiligen Gods
blijft Brabant getrouw als vóór deze.

Refrein:
Heil'ge Lambertus gij strijder vol vuur,
o, wil ons Brabant beveil'gen.
Helmachten dreigen, o strijd met ons mee,
Gij met uw mart'laars en heil'gen.

G'hebt groten der aarde liefde geleerd,
zij schonken de kleinen hun vrijheid.
Moerassen en bos werden vruchtbaar landbouw,
de moeheid verdween voor de blijheid.

Refrein.

Nog klinkt hier uw woord en nog volgt men uw daad,
weer zwerven hier uit onze helden.
Zij zwaaien Uw zaad, 't evangelische zaad,
elk werelddeel uit op de velden.

Refrein.

O doe ons bewaren der vaderen deel,
in ootmoed en reinheid van zeden.
Doe bloeien de godsvrucht, 't aloude geloof,
gevoed door onz' offers en beden.

Refrein.

Het Angelusgebed

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet, Maria...

Zie, de dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet, Maria...

En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria...

Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laten wij bidden.
Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden 
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen