Sint-Michielsgestel

Opdracht voor onze geloofsgemeenschap om voor elkaar te strijden.
 
Onze huidige Michaël kerk met zijn prachtige toren prijkt al 75 jaren boven alle andere gebouwen in zijn omgeving uit.
Het gebouw dat vanwege zijn mooie architectuur op de monumentenlijst staat is een stabiele factor in een veranderende samenleving. Dit geldt ook voor Sint Michielsgestel waar voor de meeste inwoners de kerk nog een boodschap heeft.
Hoewel het aantal katholieken die regelmatig 's zondags de vieringen bijwonen een minderheid van onze gemeenschap lijkt te zijn, is zij toch niet weg te denken uit onze samenleving.
De patroonheilige van onze nieuwe parochieeenheid is de Heilige Michaël maar natuurlijk specifiek ook van onze kerk en de patroonheilige van onze gemeente. De Heilige Michaël is bekend als strijder in het geloof.
Het is een mooie opdracht voor onze gemeenschap: als wij voor elkaar willen strijden, elkaar tot steun kunnen zijn en elkaar als gemeenschap kunnen en mogen dragen…
Daarom dat we op zondag op het einde van de eucharistieviering nooit vergeten om het gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël te bidden. Het gebed luidt als volgt:
 
Heilige Aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd,
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. 
Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst der hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug.
Amen.

 
Wie is de heilige Aartsengel Michaël.
 
Engelen zijn geestelijke wezens. Geestelijke wezens zijn vluchtig en daarom worden ze met vleugels afgebeeld. Engelen hebben - net als mensen - verstand en een vrije wil. Zij zijn wezens met macht en hebben een stralende schoonheid. Zij hebben geen lichaam, zij zijn zuiver geest. Zij bewegen sneller als de gedachte.
 
Engelen kunnen mensen inspireren met goede gedachten, tot goede daden aanzetten en een vrees, een liefde bijbrengen voor God. Omgekeerd: gevallen engelen, de duivel en andere boze geesten, kunnen mensen inspireren tot het kwade.
 De mens is geen engel. Een mens heeft een lichaam en de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God de Zoon is mens geworden om de mens te verlossen, Hij is geen engel geworden. Nu is Hij zelfs boven de engelen gesteld. Een mens is dan ook meer dan een engel.
 
Engel komt van het Griekse woord Angelos en betekent boodschapper. Engelen worden van Godswege gezonden met een goddelijk boodschap om mensen van Godswege terzijde te staan. Toen God het joodse volk uit Egypte voerde, stond zijn engel tussen het joodse volk en het leger van de Farao. Of denk aan Gideon, die door een engel van de Heer wordt opgedragen het land te bevrijden. (Rechters 6,11 e.v.).
 Engelen worden gezonden om individuele personen te verdedigen. Ieder van ons heeft dan ook een bewaarengel, of anders gezegd een engelbewaarder. In psalm 91 lezen we: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen, opdat gij uw voet niet zult stoten aan een steen.
 Ook Jezus spreekt over de engelen. Hij zegt: Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. (Mt. 18,10)
 In de woestijn, na veertig dagen vasten en na de verleiding door de duivel, komen engelen Jezus dienen. (Mt.4,11) Op het einde van de wereld: zullen de engelen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. (Mt 13,49)  Bij zijn wederkomst zal de Mensenzoon komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, om ieder te vergelden naar zijn daden.
 Als Jezus in de hof van Olijven bidt, komt er een engel om Hem te troosten.
 
Engelen zijn wezens die in dienst van God staan, die gezonden worden met een boodschap, met een opdracht. Die boodschap kan zijn een bericht, een mededeling,  maar ook om mensen op hun levensweg bij te staan en te begeleiden. Ongetwijfeld is de ene boodschap belangrijker dan de andere boodschap. Belangrijke boodschappen worden daarom ook door hogere engelen naar de mensen overgebracht. Er zijn negen koren der engelen, zoals Cherubijnen en Serafijnen, bewaarengelen. De engelen die het hoogst in rang zijn, zijn de Aartsengelen. Vanuit de H. Schrift kennen we drie aartsengelen met name: Michaël, Gabriël en Rafaël.
 
Aan de Aartsengelen worden dan ook de belangrijkste berichten toevertrouwd. Onbetwist is de belangrijkste boodschap de aankondiging van de menswording van de Zoon van God. Deze is toevertrouwd aan de aartsengel Gabriël.
 De H. Aartsengel Michaël, onze patroon, is de verdediger van het volk van God. In de kunst wordt hij veelal afgebeeld vechtend met een zwaard, staande boven op de draak. Die draak wordt genoemd de oude slang. In het paradijs was hij immers de slang die de mens verleid heeft. Nu zijn oordeel er aan komt, laat hij zien dat hij werkelijk een nietsontziende macht is, die alles meedogenloos vernietigt wat op zijn weg komt en iedereen in zijn val dreigt mee te sleuren. Hij is de duivel, Satan. Maar Michaël en zijn engelen overwinnen hem, en zij hebben hem op aarde neergeworpen. En daar zetten zij hun vijandige gezindheid jegens God voort en verleiden de mensen voortdurend om niet naar God te luisteren, maar naar …hun. Het begon al in het paradijs.
 
De aartsengel Rafaël gaat met Tobias op reis. Door Rafaël wordt Sara, de dochter van Ruguël, bevrijdt van boze demonen, worden de ogen van vader Tobith genezen. De aartsengel Rafaël wordt van God gezonden om zieken en geesteszieken bij te staan en te genezen.
 
De namen van de aartsengelen hebben ook een betekenis: Michaël betekent: Wie is als God? Gabriël betekent: kracht van God, en Rafaël betekent: God geneest. Van deze drie aartsengelen is Michaël de hoogste. Een ieder die hoogmoedig meent zich aan God gelijk te kunnen stellen, ‘wie als God’ denkt te zijn, komt de aartsengel Michaël tegen. Hij is de aartsengel die in de Openbaring van Johannes het beest, de draak met de zeven koppen, heeft overwonnen en verslagen. Hij is de aartsengel die het Volk van God beschermt tegen de machten van het kwaad. Wie zich stelt onder de bescherming van de H. aartsengel Michaël weet zich van Godswege machtig beschermd.
 
Lied tere van de H. Aartsengel Michaël
 
Strijder Gods, zie uit de hemel neer op 't volk, dat d'eeuwen door,
 tot u bad en het vertrouwen in uw bijstand nooit verloor.
 Hoor ons smeken, hoor ons vragen, hoor ons bidden in dit lied:
 Help ons onze zorgen dragen; ach, vergeet uw volk toch niet,
 ach vergeet uw volk toch niet !
 
Michaël, Gij streed tegen satan, Gij versloegt het duiv'lenheir!
 Nòg verdrijft Gij boze geesten en verjaagt hen keer op keer.
 Spreid uw vleug'len over allen, die aan u zijn toegewijd;
 Laat aan Satan en vazallen voelen dat Gij met ons strijdt,
 Voelen dat gij met ons strijdt!
 'Wie als God?', dat is uw leuze, laat het ook de onze zijn.
 Laat ons immer eerst God zoeken dan zijn al onz' zorgen klein.
 Geef uw kracht aan ons, uw kind'ren, help ons in de zware strijd;
 Laat 't geloof in ons niet mind'ren, toon dat G' onz'  Beschermer zijt,
 toon dat G' onz'  Beschermer zijt!