Ouderen

 
Aandacht voor zieken en ouderen belangrijk.
 
Laten we er geen doekjes om winden: Door de enorme bezuinigingen van ons zorgstelsel in Nederland kunnen ouderen en zieken danig in de knel komen. De vraag is, of wij als kerk dit vacuüm kunnen oplossen, juist nu ook wij als parochie grootschaliger moeten gaan werken met bovendien ook nog de terugloop van het aantal pastoraal werkenden binnen onze parochiegrenzen van Schijndel, Sint- Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde.
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, mits wij in staat zijn een platform te bieden aan voldoende vrijwilligers, die het zieken- en ouderenpastoraat blijvend op zich willen nemen.
Maar ook dat wij als betrokken parochianen de handen ineen willen slaan om elkaar tot steun te zijn.

Vragen over het leven.

In de laatste periode van het leven en/of wanneer men een ernstige ziekte of handicap heeft, is men meer bezig met geloofsvraagstukken en de zin van het leven.
Bij de huidige generatie ouderen speelt religie dikwijls nog een zeer belangrijke rol, mede door de traditionele opvoeding.
Helaas kunnen zij hierover vaak niet meer met hun kinderen spreken, daar velen niet meer kerkelijk zijn. Men ziet zelfs vaak enig onbegrip ten aanzien van het belang en de betekenis van religie voor de ouders in de laatste levensfase. Daarom wil onze parochie samen met vrijwilligers hierin een tegenwicht bieden.
Wij willen graag de bestaande ziekenbezoekgroepen, de 75+ groep, etc. de komende tijd met elkaar in verbinding brengen en zo werken aan een nieuwe doelstelling voor onze parochie.
Onze doelstelling zou als volgt geformuleerd kunnen worden, namelijk: Aandacht vanuit onze vier parochiekernen Schijndel, Sint- Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde, voor zieke, gehandicapte, oudere en hulpbehoevende medeparochianen."

Bestaande bezoekgroepen van de vier parochiekernen.

Natuurlijk zullen de bestaande bezoekgroepen zoveel mogelijk worden gehandhaafd.
Zo zal er op de tweede zondag in september aandacht zijn voor de Nationale Ziekendag en krijgen zieken o.a. bij  Kerstmis en Pasen een bloemetje aangeboden en sommige parochianen van 75 jaar en ouder een verjaardagbezoekje.

Bestaande maatschappelijke instellingen en zorgaanbieders.

Ook zal worden gekeken naar verdere uitbreiding van de samenwerking met maatschappelijke instellingen, zoals de KBO, de Zonnebloem en de diverse zorgaanbieders.