VOG verklaring vrijwilligers

 Per 1 januari 2014 vraagt de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen.
 
Zorgvuldig
De VOG wordt bij nieuwe aanstellingen en benoemingen gevraagd. De invoering van de VOG maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. “De Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen, die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid, waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën”, aldus de verklaring .
 
Aansluiten bij praktijk
“De RK-Kerk sluit met de maatregel van invoeren voor de VOG voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers aan bij de praktijk van andere grote vrijwilligersorganisaties als bijvoorbeeld de scouting, die de VOG ook voor hun nieuw te benoemen stafleden e.d. heeft ingevoerd”, aldus de woordvoerder van de Nederlandse bisschoppenconferentie.
 
De VOG moet worden aangevraagd voor:
 - priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers
 - priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in opleiding
 - novicen (aspirant-leden van religieuze instituten)
 - vrijwilligers en functionarissen die werken met minderjarigen
 - vrijwilligers en functionarissen die werken met persoonsgegevens
 - vrijwilligers en functionarissen die werken met financiën
 
Een priester, diaken of pastoraal werk(st)er, die op 1 januari 2014 reeds met een bisschoppelijke zending en benoeming in een bepaalde parochie werkzaam is, behoeft niet alsnog een VOG aan te vragen, omdat deze regel alleen geldt bij infunctietreding. 

Let op:
Bestaande medewerkers of vrijwilligers die een nieuwe taak krijgen, dienen ook een VOG aan te vragen.
 
 
 
    Een nieuwe vrijwilliger dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te
    vragen voor de functies waarin hij/zij:
        - samenwerkt met jeugd en/of jeugd coördineert of begeleidt;
        - huisbezoeken aflegt aan zieken of zieken bezoekt op een andere
         locatie;             
        - tekenbevoegdheid heeft als bestuurslid;
        - persoonsgegevens beheert;
        - werkzaam is als koster.
De secretaris van het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de informatie hieromtrent aan de nieuwe vrijwilliger. De VOG wordt aangevraagd via de secretaris van het parochiebestuur.
De vrijwilliger mag niet in functie treden, alvorens de VOG is verleend en bij de secretaris is ingediend.
De gemaakte kosten t.b.v. de VOG aanvraag kan gedeclareerd worden bij de desbetreffende kerkcoördinator.