Parochieberichten Schijndel en Gemonde: 28 maart- 2 april

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) volgt de Parochie Heilige Michaël de aangescherpte maatregelen van de bisschoppen in Nederland. Hiermee sluiten wij aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. 

Alle vieringen op zaterdagavond en zondag worden tot 31 maart afgelast. Ook de vieringen op maandag en dinsdagochtend en vrijdagavond komen te vervallen. 

De kerken in onze parochie zijn op de tijden dat er normaal een H. Mis zou zijn, echter gewoon open. 

U bent welkom voor persoonlijk gebed. Er zal gezorgd worden voor bezinningsteksten met de intenties van dit weekend en muziek.

Wij begrijpen dat het feit dat de weekendvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. 

Wij wijzen ook op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in zeer kleine kring en zullen sober moeten worden gehouden. Er is de mogelijkheid om op het kerkhof of in het crematorium de absoute door de pastor te laten doen. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Later in het jaar kan er in iedere parochiekerk een kerkelijke afscheidsdienst gehouden worden voor degenen voor wie dit nu niet mogelijk is. 

RK Parochie Heilige Michaël

Locatie: H. Servatius:

Vijfde weekend in de Veertigdagentijd.

Intenties:

– An van Ditten – van Schijndel

– Mieke van Esch – Vilé

– Overleden familie J.H. van der Spank en Diny van der Spank – Goossens

– Bertha van de Weijer –  Peters en Antonius haar echtgenoot

– Maria Heerkens – Goeman

– Gerard Donkers vanwege sterfdag

RK Parochie Heilige Michaël

Locatie: Sint Lambertuskerk Gemonde:

Zaterdag 28 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd.

Intenties voor:

-Pastoor Thieu Lax vanwege verjaardag;
-Pastoor Piet Goedhart vanwege verjaardag.

Woord ter bemoediging: Mgr. Gerard de Korte

Broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben de Nederlandse bisschoppen, in nauwe samenwerking met de KRO-NCRV, een landelijke gebedsestafette georganiseerd. Het begon met een Eucharistie waarin kardinaal Eijk de celebrant was en de dag werd afgerond met een avondgebed in onze Sint Jan. Eucharistie en avondgebed waren te zien op NPO 2. Tijdens de korte overweging in het avondgebed heb ik gewezen op het grote vertrouwen dat Maria in haar Zoon heeft. Tijdens de bruiloft van Kana, in het Johannesevangelie het begin van het openbaar leven van Jezus, zegt de moeder van de Heer tot de bedienden, wijzend op Christus, “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”

onderwijs van Jezus

Tot op de dag van vandaag wijst Maria naar Christus en worden ook wij opgeroepen om te doen wat de Heer van ons vraagt. Wat kan het onderwijs van Jezus ons in deze lastige crisistijd leren? In mijn beleving minstens drie dingen. Allereerst een diep vertrouwen op God. Vervolgens de oproep om mensen van gebed te blijven. En tenslotte vraagt Christus ons om goed te zijn voor de mensen naast ons.

dicht bij God blijven

Christus spreekt veel over vertrouwen op God maar vooral heeft Hij dat vertrouwen ook voorgeleefd. In deze Veertigdagentijd begeleiden wij Jezus naar Jeruzalem. Zijn onderwijs en genezend handelen roepen enthousiasme op maar ook verzet. Het net van de vijand sluit zich steeds meer rondom Hem. Uiteindelijk zal Hij in Jeruzalem worden gearresteerd, gemarteld en gedood. Jezus, zo leert ons het Nieuwe Testament, heeft angst gekend. Grote angst zelfs voor datgene wat op Hem afkwam. Maar uiteindelijk kon Hij zijn leven wegschenken in het vertrouwen dat zijn Vader Hem zou opvangen. Christus leert ons om in deze bijzondere en, voor niet weinig mensen ook, angstige tijd onze toevlucht bij God te zoeken.

Gelukkig de mens die zich geborgen weet bij de Bron van ons bestaan.

de kracht van het gebed

Het geheim van het leven van Jezus vormde de biddende omgang met God die Hij zijn Vader noemt. Jezus bidt in de vrije natuur; in een synagoge of, bij gelegenheid van de feestdagen van Israël, in de grote Tempel van Jeruzalem. Biddend leeft Jezus voor God en is Hij verbonden met mensen. Er zijn zoveel intenties waarvoor wij kunnen bidden. Natuurlijk allereerst voor de zieken die door het coronavirus zijn getroffen. Maar ook voor hun familieleden en vrienden die zich vaak onmachtig voelen. Wij kunnen bidden voor de artsen en verpleegkundigen die vol toewijding voor de patiënten zorgen. Graag noem ik de leden van het openbaar bestuur die ons gebed kunnen gebruiken. Ik denk aan onze premier en de andere ministers die vele overuren maken om de crisis in te dammen. Ik heb de afgelopen week burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch een hart onder riem gestoken. Samen met zijn collega’s van Eindhoven en Tilburg speelt hij een belangrijke rol in de bovenmate getroffen provincie Brabant.

Gelukkig de mens die ook in deze dagen, ondanks onzekerheid en angst, tot gebed kan komen.

zorgen over eenzaamheid

Ons vertrouwen op God en onze biddende omgang met Hem, kan ons de kracht geven om voluit verbonden te zijn met onze naasten. Het virus wil onze naaste tot een tegenstander of zelfs vijand maken. Via een medemens kan het virus ons immers ziek maken. Tegen die achtergrond wordt ons gevaagd om de ander te mijden en uit de weg te gaan. Zo mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek ontvangen. Als deze situatie lang aanhoudt moeten wij vrezen dat onze mentale gezondheid zal worden aangetast. Eenzame mensen worden extra eenzaam met alle lichamelijke en psychische klachten die dat kan oproepen. De meeste mensen hebben immers niet het charisma van kluizenaar ontvangen.

Gelukkig de mens die, in deze crisistijd, niet in een ziekmakend isolement terecht komt.

creatief in naastenliefde

Maar gelukkig hoor ik over allerlei vormen van verbondenheid. Ik dank onze priesters, diakens. pastoraal werkers en de vele vrijwilligers in de parochies hartelijk die, via de telefoon of andere sociale media, medeparochianen steunen en bemoedigen. Herderlijke zorg in optima forma. Wij worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn in onderlinge solidariteit. Tal van mogelijkheden dienen zich aan. Nu wij worden gemaand tot voorzichtigheid in sociale contacten, kan de moderne techniek een uitkomst zijn. Een telefoongesprek met iemand die dreigt te vereenzamen, kan wonderen doen. Datzelfde geldt voor het sturen van een leuke kindertekening of een opbeurende mail. Ikzelf kreeg meerdere mails met bemoedigende teksten. Dat doet mij goed. Ik hoor van buurtbewoners die boodschappen doen voor mensen die liever binnen blijven. Ook is het een goed idee om extra te koken voor mensen die een gezonde maaltijd kunnen gebruiken. Als bisschoppen hebben wij de gelovigen afgelopen week opgeroepen om het gebed nauw te verbinden met diaconie. Zo kan voedsel worden ingezameld voor onze voedselbanken of andere uitgiftepunten. Juist mensen aan de maatschappelijke onderkant hebben het extra zwaar. Laten wij vooral hen niet vergeten.

Gelukkig de mens die, over eigen grenzen heen, zorg draagt voor de ander.

tot slot

Broeders en zusters, de tijd is onzeker. En niemand weet hoe lang de ellende gaat duren. Ik hoop en bid dat u dicht bij God blijft leven en in gebed met Hem verbonden blijft. Vanuit de biddende omgang met de Heer ontvangen wij ook de energie om beschikbaar te zijn voor onze naasten. Laten wij met Maria, de moeder van de Heer, doen wat Christus van ons vraagt.

Tegen die achtergrond wens ik u voor de komende tijd veel creativiteit in naastenliefde.

+ Dr. Gerard de Korte

WP.S. Laten wij ons van harte aansluiten bij het mooie oecumenische initiatief van onze paus en woensdag met vele christenen van allerlei tradities samen het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft; zo kunnen wij dicht bij onze hemelse Vader blijven.

Gebed in moeilijke tijden

Goede Week en Pasen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen  geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor de eerder afgekondigde maatregelen die nu worden verlengd tot en met 13 april.

Kijk hier voor een speciale uitzending met KRO-NCRV op 22 maart op NPO2.

Kijk hier voor een uitnodiging om voor aanbidding naar de kerk te komen en de daaraan gekoppelde actie ter ondersteuning van de voedselbanken.

Bisschoppelijke maatregelen i.v.m. virus

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.

Hele bericht:

WOORD TER BEMOEDIGING

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7). Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God. Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden

Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken.

Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan .

Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

+ Dr. Gerard de Korte Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Acties in onze parochiekerken in de Vastentijd

Acties in onze parochiekerken in de Vastentijd:

Ouderenproject in Valipalayam in India:

De bronafbeelding bekijken

Schijndel zal een project voor ouderen in het dorp Valipalayam in het zuiden van India in de provincie Tamil Nadu steunen.  Pastoor Joe komt daar vandaan.

Het dorp Valipalayam is met zijn ongeveer 1000 inwoners erg arm. De gezondheidszorg, het onderwijs en het sociaal welzijn zijn er ver onder de maat. Vooral ook de zorg voor de ouderen. Veel zieke en verlaten ouderen zijn onvoldoende in staat goed voor zichzelf te zorgen. Met beperkte middelen kan echter veel gedaan worden. Pastoor Joe zal er persoonlijk voor zorgen dat uw geld goed terecht komt.

Sportveld voor middelbare school in Kerala, India:

Den Dungen en Sint Michielsgestel zullen zich ook inzetten voor een project in India, maar nu in de provincie Kerala. Het is een project voor Childrens Perfect Hope (CPH). Deze stichting heeft zich als doel gesteld het opleiden en verzorgen van kinderen in ontwikkelingslanden. Lissa Beekmans, parochiaan in Sint-Michielsgestel, heeft daar persoonlijk ervaring mee.

Afgelopen zomer is Lissa voor het eerst teruggegaan naar haar geboorteland India. Tijdens deze reis is ze naar deze school in haar geboortestreek geweest. De kinderen kunnen nooit buiten spelen vanwege het slechte speelveld en zeker niet tijdens de regentijd. Al deze achthonderd kinderen zitten de hele dag binnen. 

In 2019 is met behulp van CPH, een aanvang gemaakt met het egaliseren van een groot terrein bij de school.  Nu is er geld nodig om van dat terrein een volwaardig sportveld te kunnen maken met een badminton-, volleybal- en voetbalveld.

Studiekosten voor de opleiding tot docenten bij de Blauwe Zusters:

In Gemonde zal de opbrengst van de actie dit jaar gaan naar een project van “de Blauwe Zusters” waar Zuster Foederis, maar in Gemonde meer bekend als Susan Bolwerk, al 12 jaar religieuze is. Sinds 1,5 jaar woont zij in een klooster in Celleno, een klein Italiaans dorpje ten Noorden van Rome.

Risultato immagini per ssvm studentato

Ieder jaar treden er meer dan 100 meisjes in bij de noviciaten van de “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matarà” zoals de Blauwe Zusters officieel heten. De congregatie is in 31 jaar gegroeid tot 1400 leden waaronder 14 Nederlandse roepingen. Wereldwijd zijn ze aanwezig in meer dan 40 landen en hebben ze zo’n 200 kloosters. God stuurt hen dus veel roepingen en in plaats van kerkdeuren te sluiten, mogen zij Godzijdank veel deuren openen.

Van de 1400 zusters die de congregatie telt, zijn er zo’n 500 zusters in zogenaamde vormingshuizen. Zij krijgen les in filosofie, theologie, Bijbelstudie, liturgie, pastoraat en Latijn. De docenten worden verworven onder de eigen paters en zusters, maar die hebben daar wel een opleiding voor nodig. De studiekosten zijn een grote last voor de gemeenschap, die geheel van giften afhankelijk is.

Zr Foederis wil u dan ook vragen om te investeren in de toekomst van de Kerk in Nederland en in de rest van de wereld, door een bijdrage te schenken aan de studiekosten van deze jonge  zusters. Zij zullen de docenten zijn van vele generaties missionarissen in Nederland en over de hele wereld. Zr Foederis zegt in haar e-mail: “De Kerk is van Christus, laten we de hoop dus niet verliezen en God om arbeiders bidden voor zijn oogst en deze arbeiders ondersteunen met hetgeen u kunt missen.” Daar sluiten wij ons van harte bij aan.

De collectebussen voor deze projecten staan de hele Veertigdagentijd in onze kerken.

Uw gift is meer dan welkom.

Marina Hobbelen – pastoraal werkster

Vastenactie 2020, Gemonde

Beste medeparochianen,

Ik ben zuster Maria Foederis Arca, en ik ben afkomstig uit Gemonde. Ik ben al 12 jaar lid van de “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matarà”, in Nederland bekend als “De blauwe zusters”. Sinds 1,5 jaar woon ik in een klooster in Celleno, een klein Italiaans dorpje ten Noorden van Rome.

Het landelijke thema van de vastenactie 2020 is “werken aan je toekomst”. Als we het in Nederland hebben over de toekomst van de Kerk worden we vaak moedeloos. De cijfers van het laatste SCP-rapport “Christen in Nederland” zijn weinig hoopgevend. Vooral onder de katholieken is er sprake van een grote ontkerkelijking. De kerkgang neemt af, er zijn minder dopen, minder huwelijken, minder priesters[1], kortom… de toekomst van de kerk ziet er weinig rooskleurig uit.

Risultato immagini per servidoras del señor

Hier tegenover wil ik een ander beeld stellen. Sinds 2004 heeft onze congregatie maar liefst 5 kloosters geopend in Nederland. Ieder jaar treden er meer dan 100 meisjes in bij onze noviciaten over de hele wereld, zodat onze congregatie in 31 jaar is gegroeid tot 1400 leden, waaronder 14 Nederlandse roepingen. Wereldwijd zijn we aanwezig is meer dan 40 landen en hebben we zo’n 200 kloosters. Ook dit jaar hebben we weer 8 nieuwe kloosters geopend. God stuurt ons dus veel roepingen en plaats van deuren te sluiten, mogen we Godzijdank deuren openen, maar het is niet voldoende, want “de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig”. (Mt 9,37-38; Lc 10,2)

Risultato immagini per ssvm studentato
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
L'immagine può contenere: 20 persone, persone che sorridono

Allereerst wil ik u er dus nogmaals herinneren aan het belang de Heer van de oogst te bidden dat Hij arbeiders stuurt naar zijn oogst. Maar deze arbeiders moeten ook leren om in de wijngaard van de Heer te werken Van de 1400 zusters die onze congregatie telt, zijn er zo’n 500 zusters in de vormingshuizen. Zij krijgen les in filosofie, theologie, Bijbelstudie, liturgie, pastoraal en latijn. Dit is nodig om antwoord de kunnen geven op de vele vragen die die moderne mens zich stelt, om ons geloof te kunnen verdedigen. De docenten worden verworven onder onze eigen paters en zusters, maar die hebben daar wel een opleiding voor nodig. In de communiteit waar ik woon zijn er drie zusters aan het studeren om docenten en zusters te kunnen onderrichten. Zuster Maica Iubirii uit Roemenië studeert theologie en zuster Radist, uit Oekraïne en ikzelf (zuster Foederis, uit Gemonde) studeren filosofie.  Ik ben u van harte dankbaar voor uw steun afgelopen kerst. Voor de zusters uit Roemenië en Oekraïne echter is het moeilijk weldoeners te vinden en de studiekosten zijn een grote last voor onze gemeenschap, die geheel van giften afhankelijk is. Dit lijkt misschien weinig op een missie, maar ikzelf heb middeleeuwse filosofie mogen doceren aan een van de priesters in ons bisdom; Acht van de missionarissen die we hier in Nederland hebben zijn mijn leerlingen geweest en andere zusters aan wie ik les heb mogen geven zijn nu missionaris in Italië (Parochie), Albanië (Weeshuis), Oekraïne (parochies, weeshuizen), Rusland, IJsland, Litouwen (Parochies), Argentinië (huis voor gehandicapten), Tanzanië (parochie, ziekenhuis, school) enz. Ik wil u dan ook vragen om te investeren in de toekomst van de Kerk in Nederland en in de rest van de wereld, door een bijdrage te schenken aan de studiekosten – inschrijfkosten, reiskosten en fotokopieën en boeken  – van deze twee zusters. Zij zullen de docenten zijn van vele generaties missionarissen in Nederland en over de hele wereld. De Kerk is van Christus, laten we de hoop dus niet verliezen en de God om arbeiders bidden voor zijn oogst en deze arbeiders ondersteunen met hetgeen u kunt missen.

Wij bidden voor u en voor uw dierbaren,

Zuster Maria Foederis Arca

En de andere zusters uit Celleno

Bankgegevens:

ABN-Amro Bank

60.19.55.242

Dienaressen van de Heer /inzake Missie

Dorpsstraat 149, Brunssum

IBAN:  NL95ABNA0601955242

SWIFT:   ABNANL2A

T.A.V. : Vastenactie zuster Foederis


Veranderingen binnen het bestuur.

Om persoonlijke reden heeft Henk van Emmerink zijn portefeuille van penningmeester terug gegeven.

 Ad Kools heeft na een aantal jaren de functies van vicevoorzitter (met bijbehorende post personeelszaken) én secretaris in het parochiebestuur te hebben vervuld, aangegeven dat hij zich de komende tijd graag helemaal wil inzetten als secretaris.

Inmiddels is er een nieuwe penningmeester aangesteld : Dhr. Jan Zegers 

 Na overleg in het bestuur is besloten dat Corrine Goodijk vanaf heden het vicevoorzitterschap en personeelszaken op zich gaat nemen.

Het bestuur heeft alle begrip voor de besluiten van beide heren en is Henk en Ad dankbaar voor ál hun inzet tot nu

 toe.

Vieringen met Carnaval en aswoensdag

Vieringen met Carnaval:

Het is een goede traditie om het Carnavalsfeest te beginnen met een bezinnend moment. In onze parochie is er in alle dorpen in het Carnavalsweekend de mogelijkheid om aan te sluiten bij een Eucharistieviering of een meditatieve viering. U bent van harte welkom op de volgende locaties, dagen en tijden:

Zaterdag 22 februari:

In Krabberdonk: om 18:30 uur – voorganger Kapelaan Pieter Zimmerman m.m.v. Crescendo

In Bokkendonk: om 19:00 uur – voorganger Diaken Mari van der Heijden m.m.v. Het Groot

      Bokkendonks Orkest

Zondag 23 februari:

In Schorsbos: om 10:00 uur – voorganger Jacques Leo  m.m.v.  De Hofkapel

In Mullukzuipertjesland : om 9:30 uur – voorganger Chris van Beurden m.m.v.

Smartlappenkoor Gimmese Smart

En op Aswoensdag:

Na drie (of misschien wel meer…) dagen feestvieren is het ook een goed gebruik om het Carnavalsfeest af te sluiten en de tijd van de vasten te beginnen met de viering van Aswoensdag. In deze viering wordt met as een kruisje op het voorhoofd gemaakt ten teken van berouw voor alles wat in het leven niet zo goed gegaan is. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het vorig jaar. As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. Maar as is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht.

Pastoor Piet Goedhart (voormalig pastoor van Gemonde) had er een bijzonder gezegde voor dat nog altijd passend is:  Al hedde nog zônne harde kop, er past altijd een askruisje op.

Dus… van harte welkom in een van de onderstaande vieringen:

Woensdag 26 februari:

In Den Dungen: om 18:30 uur

In Schijndel:  om 19:00 uur

In Gemonde: om 19.00 uur

In Sint-Michielsgestel: om 20:00 uur

Carnaval, je snapt het of ook niet!!

Carnaval: je snapt het of ook niet!!

Carnaval bij uitstek het feest waarop mensen ongedwongen met elkaar de ontmoeting kunnen aangaan. Gewoon zonder al te veel fratsen samen zingen, muziek maken, kletsen, dansen, een carnavalswagen bouwen, van café naar café gaan, ruimhartig gerstenat consumeren, een beetje slapen maar vooral veel “wakker” zijn. 4 dagen de boel de boel laten en het dagelijkse leven op de korrel nemen. Carnaval is een feest van samen zijn en samen optrekken. Gelijk zo een optocht loopt. Bont uitgedost allerlei thema’s uitbeelden, doorspekt met een dosis gezonde humor en spot. Ook samen muzikaal op weg gaan met een gezonde dosis zelfspot. Het Carnaval als een feest van ontmoeting, muziek, humor en ontspannen. Zaak is wel dat je na het Carnaval moet kunnen zeggen: “ Het is skôn gewist en nou kan ik er wir ’n tijdje tegen ”.

Vasten

Na Carnaval begint de periode van 40 dagen(die we Vasten noemen) waarin we ons voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. Het feest van de verrijzenis van Jezus Christus. Hij die ons vraagt bewust te leven in verantwoordelijke zorg voor elkaar. Carnaval en geloof onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons geloof neemt ons mee doorheen de seizoenen van hart en jaar. Carnaval is daar onderdeel van. Carnaval zou meer belangstelling mogen verdienen. Een goede manier om de balans te herstellen in het maatschappelijke en menselijke verkeer. Een natuurlijk gegeven in het jaar. Het brengt licht in harten van mensen. Carnaval, vermits gevierd, zonder kwetsend te zijn, is een prachtig feest. Het is meer dan waard om gevierd te worden. Spontaan, hartelijk en samen. Een feest van Gods volk onderweg in de pelgrimstocht van het leven. En Jezus Christus die met een glimlach naar zijn mal grondpersoneel kijkt. Je snapt het natuurlijk al!!!!

Mari van der Heijden
Diaken te Schijndel.