Adreswijziging secretariaat PCI Gemonde

Wijziging adres secretariaat PCI Gemonde

Adres secretariaat PCI Gemonde is met ingang van heden veranderd in

Dorien Kokx

Zicht 14

5291 NV Gemonde

Nieuwe pastor voor onze parochie

Onze pastoor Joe heeft gelukkig emeriti priesters die hem helpen in het pastoraat, maar hij heeft geen benoemde voltijds priester als collega. Zoals u weet is hij een harde werker en heeft hij goede steun vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur. Toch is deze parochie te groot voor één voltijds priester. Aan de bisschop is gevraagd om een tweede priester. Vandaag kunnen wij u het goede en belangrijke nieuws melden dat per 1 september pater Jules, hij is pater Spiritijn, benoemd is tot pastor van onze parochie. We kijken uit naar zijn komst. Per 1 september start pater Jules en kunt u met hem kennismaken.

Fantastische familiedag

Afgelopen zondag sloten we het werkjaar af voor de gezinnen van de dopelingen, communicanten en vormelingen van het afgelopen jaar (en vanwege corona ook voor de kinderen van 2020 en 2021) met een geweldig feest in de tuin van het parochiecentrum in Schijndel.
Na een sfeervolle Eucharistieviering in de Servatiuskerk was er een ontspannen ontmoeting met koffie, thee, ranja en lekkere plaatcake. Van de springkussens werd volop gebruik gemaakt en er waren ook een paar momenten van bezinning waar ouders en kinderen samen herinneringen konden opschrijven of praten over waar je dankbaar voor was. Na een fantastisch verzorgde lunch ging iedereen tevreden naar huis.

Heel veel dank voor al die mensen die zo geweldig hebben meegeholpen om deze dag mogelijk te maken!

Namens de werkgroep familiedag 2022,
Marina Hobbelen
pastoraal werkster

Gezinsdag op zondag 26 juni in de pastorietuin in Schijndel


Op 19 maart 2021 begon in de Rooms Katholieke Kerk het jaar van het gezin.
Helaas zijn door de coronapandemie de activiteiten nationaal en internationaal beperkt gebleven.
Het jaar wordt afgesloten door de 10e World Meeting of Families, van 22 tot 26 juni 2022 in Rome.
Onze parochie sluit daarbij aan door op zondag 26 juni een gezinsdag te organiseren.

Het (voorlopige) programma is als volgt:
9.30 uur Eucharistieviering in de Servatiuskerk (met Gilde eer!)
10.30 uur koffie, thee, limonade met iets lekkers in de pastorietuin.
12.00 uur lunch verzorgd door de parochie
14.00 uur einde.

In de tuin is er plaats voor een gezellige ontmoeting voor ouders en kinderen.
Alle gezinnen van communicanten en vormelingen van 2020-2022 zullen hiervoor speciaal een uitnodiging krijgen. Voor de kinderen zullen er 2 springkussens zijn en er zal ook een katechese moment zijn voor jong en oud. De jongste kinderen kunnen met een (groot)ouder aansluiten bij het Ukkepukconcert verzorgd door Margré van Gestel en Tommy van Doorn.
Aanmelden voor deze dag is noodzakelijk. Volgende week op de parochiepagina meer informatie hierover.

Fietsbedevaart op zaterdag 28 mei naar Onze Lieve Vrouw van Den Bosch.

Enkele jaren kon deze bedevaart niet plaatsvinden, maar de weg naar Onze Lieve Vrouw ligt weer open voor ieder die de Zoete Moeder een warm hart toedraagt. In deze meimaand is gekozen voor het thema: Maria, baken van hoop en troost. Dit verwijst naar de nieuwe mantel van Maria, een mantel van hoop en troost bij het einde van de Corona pandemie. Deze is ontworpen door Margriet Luyten en vervaardigd door het Tilburgse TextielLab.

De dag begint om 9.30 uur voor de Schijndelse deelnemers en ieder die zich geroepen voelt, in het parochiecentrum met koffie.
Om 10.00 uur vertrekken we uit Schijndel.
Bij het viaduct Gestelse Poort Sint Michielgestel en Den Dungen kunnen de parochianen van Sint Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde zich met de fiets aansluiten bij de groep om samen naar Den Bosch te fietsen.
Het is uiteraard ook mogelijk om op eigen gelegenheid of met de auto naar Den Bosch te gaan.

Om 11.30 uur bidden we samen de Rozenkrans, waarna om 12.30 uur de H. Mis door Pastoor Joe wordt gecelebreerd.

Het thema van de vieringen in dit weekend is: ‘De God die één maakt en verbindt’. Capella Sine Vinculis uit Weert o.l.v. Bea Kaaij zal de viering opluisteren. Het gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel zal aanwezig zijn en eer betonen.
Na de H. Mis drinken we samen koffie of thee in een van de omliggende gelegenheden.
Aanmelden voor deze fietsbedevaart is niet nodig. Iedereen is welkom.
Veel devotie gewenst.

Voedselinzamelingsactie op zaterdag 23 april bij Jumbo Den Dungen

                                                                       17 april 2022

Meerdere voedselinzamelings acties zijn nodig om aan de behoefte van klanten van de Voedselbank tegemoet te komen. Gelukkig zijn ook de supermarkten in Sint-Michielsgestel zeer bereidwillig hieraan mee te werken, evenals aan de statiegeldacties.

De eerstvolgende supermarktactie is op zaterdag 23 april bij Jumbo Janssen in Den Dungen. Vrijwilligers van de Vincentiusvereniging uit Gestel zullen aanwezig zijn om vooral zoveel mogelijk droogwaren en eetwaren-in-blik in te zamelen.

In navolging van Boxtel en Sint-Oedenrode zullen eind dit jaar ook de bekende Douwe Egberts koffiepuntenactie worden gehouden, waarvoor nu al gespaard kan worden.

Boodschappenbonnen voor klanten Voedselbank in Gestel

In de week vóór Pasen hebben de Gestelse cliënten van de Voedselbank extra boodschappenbonnen ontvangen. Dat kregen zij naast het normale wekelijkse voedselpakket in het uitdeelpunt Litserborg.

Deze bonnen zijn aangeboden door de Vincentiusvereniging in Gestel. De cliënten en hun gezinnen waren erg blij met dit extra steuntje in de rug.

Aantal voedselbankklanten in Gestel neemt toe.

Sinds kort is het aantal huishoudens dat gebruik maakt van het uitgiftepunt van de Voedselbank in Sint-Michielsgestel weer gestegen naar ca. 50. Dat wordt mede veroorzaakt door nieuwe Oekraïense gezinnen, die hier zijn komen wonen.

 **********************************

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel, biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen.

Zij verleent hulp in de dorpen Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel.

VLUCHTELINGEN MOGEN BEROEP OP ONS DOEN: BRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN.

VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN

Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede naar ons land. Nu gaat het met name om vrouwen en kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen, regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden. Samen kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan moet worden en hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven. Wij krijgen van Christus de opdracht om vluchtelingen, medemensen in nood, bij te staan. Dat is niet vanzelfsprekend, want “de geglobaliseerde wereld maakt ons tot buren maar niet tot broeders en zusters” (Paus Benedictus XVI, ‘Caritas in Veritate’, 19 2009).

Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan. Wij hebben grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood uit Oekraïne. Ook andere vluchtelingen in en rond Europa mogen wij niet vergeten. Naast het hier opvangen van mensen in nood is het belangrijk te werken aan een menswaardige en veilige wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten. Hetgeen vluchtelingen overkomt is een groot onrecht. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de internationale gemeenschap om de vrede en de mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven. Door Christus kunnen we met vertrouwen vluchtelingen de helpende hand toesteken. Ons geloof inspireert ons daartoe. Dat realiseren we ons eens te meer nu spanningen in de wereld gepaard gaan met nieuw geweld. Christus geeft ons een groot hart. “Nadat zij [Lydia] en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: Als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan” (Handelingen 16, 15).

Het Evangelie roept ons op tot gerechtigheid en liefde in onze omgang met vluchtelingen. Het opvangen van vluchtelingen en migranten is een teken van christelijke barmhartigheid. Jezus vraagt ons barmhartig te zijn. Hij zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25, 35). Christus inspireert ons door zijn oproep: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.” Velen onder u zijn gastvrij op allerlei manieren. Het is belangrijk daarbij de adviezen van professionele organisaties te volgen en daarover steeds duidelijke afspraken te maken met de desbetreffende contactpersoon van de lokale burgerlijke gemeente.

Paus Franciscus roept ons in deze dagen meermaals op vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten. Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen. “Het uitgangspunt voor rechtvaardig beleid moet niet liggen in het zichzelf beschermen, maar in het recht doen aan wie een beroep op ons doet. Het centraal stellen van de menswaardigheid van de migranten, komt die van Nederlandse burgers ten goede” (bisschoppelijke brief ‘Ik was een vreemdeling’ 1998/2005). Solidariteit is niet een beroep op het gevoel of sentiment van mededogen of medelijden, maar is een erkenning van de essentiële waardigheid van iedere mens.

“Omdat ieder mens onze naaste is, mag niemand worden buitengesloten”, schreven wij in onze brief ‘Herbergzaam Nederland’ (2015). Wij zijn ons ervan bewust dat het niet volstaat ons hart te openen voor het leed van vluchtelingen. Er zal nog veel gedaan moeten worden vooraleer ze opnieuw in vrede en veiligheid zullen kunnen leven. Vluchtelingen ontvangen vereist inzet, hulp, begrip, aandacht en beheer van nieuwe en complexe situaties, die vaak nog bovenop de vele al bestaande problemen komen. Velen bieden hun hulp aan zoals de weduwe van Sarepta die de profeet Elia opving, terwijl ze slechts nog een beetje meel had (I Kon. 17, 8-15). Beseffen we in wat voor een situatie vluchtelingen verkeren? Hun hele bestaan is ontworteld. Hun huizen zijn in puin geschoten. Ze hebben alles moeten achterlaten en slechts het hoogstnodige kunnen meenemen. Laten we, naast de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht die wij kunnen geven aan de vluchtelingen, veelvuldig in gebed verenigd zijn voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. We bidden met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede.

De R.-K. bisschoppen van Nederland Utrecht, 18 maart 2022

WEER NAAR LOURDES

WEER NAAR LOURDES.

Met de parochie naar Lourdes. Het kan weer veilig.

Het Huis voor de Pelgrim is onze reisorganisatie. We vertrekken per vliegtuig vanaf Maastricht. Ook hen die enige zorg nodig hebben worden uitgenodigd. Al 17 jaren hebben we in onze parochie de mooie traditie van een jaarlijkse bedevaart naar Lourdes. Corona gooide roet in het eten. Daarom gaan we dit jaar tweemaal.

De eerste reis is van 28 april tot en met 3 mei 2022, uit en thuis. De tweede reis is van 22 tot en met 27 september. Ook dan is er voor hen, die zorg nodig hebben, een zorghotel gereserveerd met 24/7 begeleiding. Pastor Chris van Beurden en ondergetekende zullen de groep pastoraal begeleiden.

Hebt u interesse, aarzel niet en bel ons op voor verdere informatie. Dan maken we op korte termijn een afspraak, om uw aanmeldingen te begeleiden.

Voor informatie kunt u bellen:

Christie van Dinther: 06- 30 30 90 20.

Mari van der Heijden: 06- 233 919 09.

Een bedevaart verrijkt uw leven. Boeiende ontmoetingen met mensen met Lourdes en ons geloof.

Mari van der Heijden

Diaken.

Aswoensdag: dag van vasten en gebed om vrede in Oekraïne

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de oorlog in Oekraïne

De Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij oproep van paus Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”.

Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen. Wereldwijd leidde dit tot reacties. Ook van de bisschoppen van de Europese Unie (COMECE). De Europese bisschoppen delen de gevoelens van angst en bezorgdheid van paus Franciscus: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor deze crisis door middel van diplomatieke dialoog.” Vluchtelingen uit Oekraïne die internationale bescherming zoeken moeten worden verwelkomd. “Het is onze roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen”, aldus de Europese bisschoppen.

De bisschoppen onderstrepen de oproep tot gebed van de paus: “Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.”

De Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de gebeurtenissen in Oekraïne. De Nederlandse bisschoppen hopen dat vele gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed van paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag. Het is belangrijk om te blijven bidden opdat deze bedreiging eensgezind tegemoet getreden kan worden om tot vrede te komen.

Voor de vieringen in het komende weekend en zo lang als nodig, reiken de bisschoppen onderstaande voorbede aan.

Voorbede

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Gespreksavonden: Op weg naar een synodale kerk! Gaat u ook mee?

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk.

Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

Onze parochie wil nu de volgende stap maken in dit proces door u uit te nodigen voor een avond waarin we met elkaar in gesprek gaan, en luisteren naar elkaar wat er in onze parochie leeft, hoe wij tegen Kerk en geloof aankijken en welke rol we daar voor onszelf in weggelegd zien.

Vanuit de input van onze parochie en alle andere parochies in ons bisdom zal Bisschop de Korte het uiteindelijke bisdomrapport vormgeven en meenemen naar Rome.

Doet u mee?

op maandag 14 maart in Schijndel

op dinsdag 22 maart in Sint Michielsgestel

op donderdag 31 maart in Den Dungen

op maandag 4 april in Gemonde

De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen ongeveer om 21.00 uur. Het thema en de inhoud van de avond is iedere keer hetzelfde. U kunt aansluiten bij de avond die u uitkomt.

Opgeven is noodzakelijk. Het aantal deelnemers zal de locatie bepalen.

U kunt zich per mail of telefonisch opgeven bij het secretariaat van onze parochie.

Email: info@michaelparochie.nl of Tel: (073)-549 22 15